ชุดทดสอบการกระโดด Vertec

0 out of 5

Compare

Description

ชุดทดสอบการกระโดด Vertec

วัตถุประสงค์ เพื่อชี้วัดถึงพลังกล้ามเนื้อขา
เครื่องมือ เครื่องมือวัดระยะการกระโดดสูง (Yardstick) 
วิธีการ 1. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนตรง โดยแขนข้างที่ถนัดยกขึ้นเหนือศีรษะแขนชิดหู แขนอีกข้างจับเอว
2. ให้เดินผ่านเสา Yardstick โดยใช้มือปัดก้านบอกระยะความสูง
3. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในท่าเริ่มต้นแล้วย่อเข่ากระโดดขึ้นให้สูงที่สุดโดยใช้มือปัดก้านบอกระยะความสูง
4. ให้ทดสอบ 2 ครั้ง ใช้ค่าที่กระโดดได้สูงที่สุด
การบันทึก บันทึกผลเป็นเซนติเมตร นำค่าที่กระโดดได้สูงที่สุดนำมาลบกับค่าที่ยืนยกแขนปัดก้านบอกระยะความสูง
สูตรคำนวณ Max( of two reps )

For testing and improving Vertical Jump.

 • The world’s most popular device for testing vertical jump height.
 • Consists of a solid metal base, telescoping upright and colored vanes spaced 1/2 ” apart that rotate when touched for easy measurement.
 • Use it to accurately measure vertical jump height when:
 1. Jumping off 2 feet from a standing position directly underneath.
 2. Jumping off a single foot from a moving start.
 • It allows the coach, trainer or therapist to determine how the subject is progressing by measuring how high the person can jump.
 • Measures how effectively the person converts horizontal movement to vertical lift.
 • Use to develop explosive power and endurance by doing multiple sets of jumps.
 • Take the standing height of the subject with one arm fully extended upward.
 • Have the subject jump-up and touch the highest possible vane.
 • Then measure the difference between standing height and jumping height.
 • Use throughout the year or treatment period to measure amount of improvement.
 • Also use to teach good jumping techniques and to improve endurance.

  Vertec Perform Better USA