Optogait เครื่องวิเคราะห์การเดินและวิ่ง

    Optogait เป็นระบบในการวิเคราะห์การเดิน โดยใช้การรับส่งสัญญาณจากบาร์ แต่ละบาร์ จะประกอบด้วย LED จำนวน 96 หลอดซึ่งจะมีจำนวนเท่ากันในบาร์ทั้งสองข้าง เมื่อไปวางลงบนพื้นหรือบนลู่กลสำหรับวิ่ง ซึ่งบาร์จะตรวจจับสัญญาณที่หายไประหว่างบาร์ เนื่องจากการเคลื่อนไหว เช่นการเดิน หรือการวิ่ง และคำนวณหาระยะเวลาและตำแหน่ง ระหว่างการวิ่ง การกระโดด การเดิน ระยะเวลาที่เท้าสัมผัสพื้น และระยะเวลาที่เท้าพ้นพื้น Contact time and Flight time รวมทั้งตำแหน่งการวางเท้า

    • ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
    • ซอฟท์แวร์ภาษาไทย
    • รับประกันการใช้งาน 2 ปี
    หมวดหมู่: