วิทยาศาสตร์การกีฬา คืออะไร

วิทยาศาสตร์การกีฬา คืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) คืออะไร?

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา ปรับปรุงสุขภาพ และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในนักกีฬา รวมถึงคนทั่วไปที่ออกกำลังกาย

สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiology)
  • การศึกษาการทำงานของร่างกายขณะออกกำลังกาย
  • ผลกระทบของการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และระบบกล้ามเนื้อ
 2. ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
  • การศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์
  • วิธีการที่แรงต่างๆ ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 3. โภชนาการการกีฬา (Sports Nutrition)
  • การศึกษาเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับนักกีฬา
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการฟื้นตัวหลังจากการออกกำลังกาย
 4. จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology)
  • การศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาของนักกีฬา
  • วิธีการเพิ่มพลังใจ การลดความเครียด และการปรับตัวต่อสถานการณ์การแข่งขัน
 5. การฝึกสอนและการจัดการกีฬา (Coaching and Sports Management)
  • การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการฝึกสอนและการจัดการกีฬา
  • การวางแผนและการจัดการกิจกรรมกีฬา
 6. การวัดและประเมินผลการกีฬา (Sports Measurement and Evaluation)
  • การศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา

ทำไมวิทยาศาสตร์การกีฬา ถึงสำคัญ?

วิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในนักกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วไป ด้วยการให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการจัดการความเครียด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือกำลังมองหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกสอนและการออกกำลังกายที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณได้

การเลือกสถานที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ นี่คือบางสถานที่ที่น่าสนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ:

สถานที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Top1
  • มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย หลักสูตรผ่านมาตรฐาน AUN-QA
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีหลักสูตรหลากหลายที่เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานักกีฬา รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากีฬาและสุขภาพ

สถานที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างประเทศ

 1. Loughborough University, สหราชอาณาจักร
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีหลักสูตรที่หลากหลายและศูนย์วิจัยที่ทันสมัย
 2. University of Sydney, ออสเตรเลีย
  • มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. University of Alberta, แคนาดา
  • มีโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่เน้นการวิจัยและการปฏิบัติจริง
 4. University of California, Los Angeles (UCLA), สหรัฐอเมริกา
  • มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีชื่อเสียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสถานที่เรียนทางด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. หลักสูตรและเนื้อหา: ตรวจสอบว่าเนื้อหาหลักสูตรตรงกับความสนใจและเป้าหมายของคุณหรือไม่
 2. อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ: ค้นคว้าเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขานั้นๆ
 3. สิ่งอำนวยความสะดวก: ตรวจสอบว่าสถานที่เรียนมีห้องทดลอง อุปกรณ์การฝึกสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยหรือไม่
 4. โอกาสในการวิจัยและการฝึกงาน: สถานที่เรียนมีโอกาสในการทำวิจัยหรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือไม่
 5. ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา: คำนึงถึงค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงโอกาสในการขอทุนการศึกษา

สรุป

การเลือกสถานที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ควรพิจารณาหลักสูตร อาจารย์ สิ่งอำนวยความสะดวก และโอกาสในการวิจัยและฝึกงานให้ดี เพื่อให้คุณได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

วิทยาศาสตร์การกีฬา ในประเทศไทย

วิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เรียนและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย:

สถานที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                  คณะพลศึกษา มีการเรียนการสอนและวิจัยที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และการออกกำลังกาย เป็นหลักสูตรแรกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AUN-QA ระดับเอเชีย

          2. มหาวิทยาลัยมหิดล

             3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกีฬ

บทบาทและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย

 1. การพัฒนานักกีฬา
  • การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬาอาชีพ รวมถึงการฝึกซ้อมที่มีการวัดและประเมินผลอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 2. การส่งเสริมสุขภาพ
  • การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
 3. การวิจัยและนวัตกรรม
  • มีการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการกีฬา เช่น อุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ทันสมัย การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหว และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ
 4. การศึกษาและการฝึกอบรม
  • การจัดหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

สรุป

วิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ การเลือกสถานที่เรียนที่เหมาะสมและการพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขานี้จะช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาและสุขภาพในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง